Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Axescard a.s. pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://pokladnapodnikatele.cz

1. ROZSAH PLATNOSTI

1.1 Tyto VOP platí pro veškeré kupní smlouvy, není-li dále uvedeno jinak, které jsou uzavírány kupujícím (dále jen „zákazník“) s prodávajícím, kterým je společnost Axescard a.s. se sídlem Smetanovo nábřeží 4, 110 00 Praha 1, IČ 282 12 304, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 13333 (dále jen „Axescard“), na zboží nabízené společností Axescard na internetové stránce http://pokladnapodnikatele.cz (dále jen „internetová stránka“), a to pro prodej v internetovém obchodě umístěném na uvedené internetové stránce (dále také jako „e-shop“) prostřednictvím webového rozhraní e-shopu nebo na základě telefonické objednávky.

1.2 Zákazníkem je spotřebitel nebo podnikatel.

 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Axescard nebo s ní jinak jedná. Kde je v těchto VOP použito pojmu zákazník-spotřebitel, platí daná úprava výhradně pro zákazníka v postavení spotřebitele, nikoli pro zákazníka-podnikatele.

 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku; za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Kupující (zákazník)–podnikatel je povinen v objednávce uvést své identifikační číslo; neuvede-li identifikační číslo v rozporu s předchozí větou, není tímto dotčeno jeho postavení zákazníka-podnikatele. Kde je v těchto VOP použito pojmu zákazník-podnikatel, platí daná úprava výhradně pro zákazníka v postavení podnikatele, nikoli pro zákazníka-spotřebitele.

1.3 Veškeré nákupy zboží prostřednictvím e-shopu se řídí VOP. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.4 Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce; kupní smlouvu lze tak uzavřít v českém jazyce.

1.5 Znění VOP může Axescard měnit či doplňovat; nové znění VOP je vždy účinné ode dne uveřejnění obchodních podmínek na webové stránce, pokud Axescard ve VOP nestanoví účinnost pozdější. Zákazník je povinen se před každým jednotlivým nákupem (každou jednotlivou objednávkou) zboží seznámit s účinným zněním VOP. Pokud zákazník objedná zboží poté, co změna VOP nabyla účinnosti, platí, že zákazník s novým zněním VOP v plném rozsahu souhlasí. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1.6 Zákazník zaškrtnutím políčka „Souhlas s obchodními podmínkami“ ve své objednávce potvrzuje, že se před uskutečněním objednávky seznámil s těmito VOP a že s nimi výslovně souhlasí.

2. SMLUVNÍ PARTNER, PŘEDPOKLADY PRO VYUŽITÍ E-SHOPU A ZÁKAZNICKÁ PODPORA

2.1 Kupní smlouvu uzavírá zákazník jakožto kupující s Axescard jakožto prodávajícím (dále a výše jen „kupní smlouva“). Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

2.2 Předpokladem pro objednávku je vyplnění (v případě nákupu prostřednictvím internetu přes rozhraní e-shopu), nebo sdělení (v případě uskutečnění objednávky prostřednictvím telefonu) zákaznických údajů nezbytných pro doručení zboží a pro řádné vystavení dokladů, zejména jméno a příjmení, datum narození, bydliště, kontaktní telefon a e-mail a adresu pro doručení zboží v případě spotřebitele a jméno a příjmení/název/obchodní firmu, identifikační číslo, adresu sídla, kontaktní telefon a e-mail a adresu pro doručení zboží v případě podnikatele.

2.3 Při registraci na webové stránce (dále jen „uživatelský účet“), jakož i při objednávání (zejm. telefonickém) zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. V případě, že to webové rozhraní e-shopu umožňuje, může zákazník prostřednictvím internetu provádět objednávání zboží též bez registrace svého uživatelského účtu přímo z webového rozhraní e-shopu. Údaje uvedené v uživatelském účtu a/nebo při objednání je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu, jakož i při objednávání zboží jsou Axescard považovány za správné.

2.4 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které si zvolí zákazník. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Pro dodávku digitálního obsahu (dále také „download“) musí zákazník disponovat vhodným hardwarem a softwarem a přístupem k internetu způsobilým pro takovou dodávku; vlastnosti digitálního obsahu a jeho funkčnost, jakož i údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, jsou-li Axescard známy, jsou uvedeny v popisu daného zboží v e-shopu. Zákazník zodpovídá za zajištění technického vybavení dle předchozí věty.

2.6 Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Axescard, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Axescard je oprávněna omezit přístup k e-shopu a k uživatelskému účtu za účelem údržby, opravy, nebo úpravy e-shopu. Axescard je dále oprávněn prodej zboží prostřednictvím e-shopu kdykoliv ukončit.


2.7 Axescard může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy:

-      zákazník svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, nebo

-      zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), či umožní využívání svého uživatelského účtu třetím osobám, nebo

-      zákazník-podnikatel přeruší nebo ukončí svou podnikatelskou činnost. 


2.8 Zákaznická podpora webu www.pokladnapodnikatele.cz je zákazníkům k dispozici na e-mailové adrese: info@pokladnapodnikatele.cz, dotazy budou vyřizovány zpravidla v pracovní dny v době od 9:00 do 17:30.

3. PRŮBĚH OBJEDNÁNÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY, ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

3.1 V e-shopu je nabízeno zboží (tzn. hmotné předměty) a digitální obsah (download), dále a výše jen „zboží“ či „produkt“.

3.2 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní e-shopu je informativního charakteru a Axescard není povinna uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Tímto ustanovením není omezena možnost Axescard uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Pokud zákazník nalezl zajímavý produkt, může si jej ve webovém rozhraní e-shopu nezávazně vybrat kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“ (objednávané zboží tímto zákazník „vloží“ do elektronického nákupního košíku). Do obsahu košíku může kdykoli nahlédnout. Tam může rovněž zvolit počet vybraných produktů zadáním požadovaného množství kusů. Vybrané produkty může zákazník před uskutečněním objednávky opět kdykoli vymazat z košíku kliknutím na „vymazat“. Průběh objednání lze kdykoli přerušit zavřením okna prohlížeče. Pro objednání zboží vyplní zákazník v krocích objednávkový formulář ve webovém rozhraní e-shopu. Po přihlášení, příp. nové registraci jako zákazník, a po výběru druhu platby existuje na přehledové stránce e-shopu možnost znovu zkontrolovat údaje a příp. je změnit. Zobrazení produktů v e-shopu nepředstavuje právně závaznou nabídku, nýbrž nezávazný online katalog. Kliknutím na „Vytvořit objednávku“ podává zákazník závaznou objednávku zboží obsaženého v košíku. Údaje uvedené v objednávce jsou Axescard považovány za správné. Výše uvedené názvy tlačítek („Přidat do košíku“, „vymazat“, „Vytvořit objednávku“ atd.) jsou pouze informativní a jejich název a vzhled (ikona, piktogram) může Axescard, při zachování jejich smyslu, v e-shopu měnit. Zákazník je oprávněn objednat zboží, tedy učinit objednávku, taktéž telefonicky na tel. čísle 222550302; zákazník je povinen při takovémto telefonickém objednání zboží Axescard sdělit údaje o objednávaném zboží, a to zejm. název vybraného zboží a požadované množství kusů, způsobu úhrady kupní ceny dle čl. 7 VOP, zvoleném způsobu doručení objednávaného zboží a své zákaznické údaje dle čl. 2.2 těchto VOP; telefonní hovory na zákaznické lince mohou být v zájmu zvýšení kvality poskytovaných služeb nahrávány, a to pouze z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů Axescard a zákazníka, a pouze k uvedenému účelu mohou být záznamy těchto hovorů použity.

3.4 Shrnutí a potvrzení doručení objednávky zákazníka Axescard je provedeno ze strany Axescard bezprostředně po odeslání/uskutečnění objednávky, a to e-mailem (shrnutí a potvrzení doručení objednávky), zpravidla automatickým, zaslaným na kontaktní e-mailovou adresu zákazníka uvedenou zákazníkem v uživatelském účtu či při telefonické objednávce (dále jen „kontaktní e-mailová adresa zákazníka“). Zde může zákazník ještě jednou bezodkladně provést kontrolu obsahu své objednávky. Doručená objednávka je v souladu s těmito VOP považovaná za návrh kupní smlouvy ze strany zákazníka. Pro všechny uvedené případy způsobu učinění objednávky platí, že kupní smlouva mezi Axescard a zákazníkem je uzavřena teprve okamžikem, kdy je ze strany Axescard  doručeno zákazníkovi elektronickou poštou "Potvrzení objednávky", a to na kontaktní e-mailovou adresu zákazníka. Do doby doručení "Potvrzení objednávky" zákazníkovi nemůže být žádný úkon či jednání Axescard vykládáno jako akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy. Potvrzení objednávky uvádí zejm. podrobnosti k objednávce, potvrzení při koupi digitálního obsahu a informuje o těchto VOP.

3.5 Axescard je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení uskutečněné objednávky (například e-mailem či telefonicky).

3.6 Objednací údaje a potvrzení při koupi zboží včetně digitálních obsahů a VOP jsou zákazníkovi zaslány e-mailem v Potvrzení objednávky uvedeném v čl. 3.4 VOP. Zákazník by si měl tento e-mail uschovat, protože jen tak je možný přístup k úplnému textu kupní smlouvy. Do VOP může zákazník kdykoli nahlédnout i zde: http://pokladnapodnikatele.cz/dokumenty.

3.7 Axescard si vyhrazuje právo zrušit (odmítnout) objednávku zákazníka nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, případně na základě dohody se zákazníkem provést změnu objednávky záměnou zboží za jiné (nové) zboží, pokud se zboží již nevyrábí či není dostupné, nebo se zboží již nedodává, nebo se změnila (zvýšila) cena zboží. Zrušení objednávky nebo změnu objednávky zašle Axescard zákazníkovi elektronickou poštou na kontaktní e-mailovou adresu zákazníka. Doručení zrušení objednávky zákazníkovi se považuje za odmítnutí návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany Axescard, kupní smlouva tak není uzavřena. V případě dohody o změně objednávky je kupní smlouva uzavřena v okamžiku doručení změny objednávky zákazníkovi, a to ve znění takto změněné objednávky. V  případě, že zákazník zaplatil již část nebo celou částku ceny zboží, vrátí mu Axescard již uhrazenou částku zpět bezhotovostním převodem na účet určený zákazníkem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak nebo není-li dále stanoveno jinak. V případě dohody o záměně zboží (změny objednávky) je Axescard oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu ceny nového zboží proti nároku zákazníka na vrácení již uhrazené ceny či její části.

3.8 S ohledem na znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje Axescard u elektrozařízení určených k použití v domácnostech zákazníkům při uskutečnění objednávky současně volbu bezplatného odběru starého elektrozařízení k likvidaci, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití. Tuto volbu může zákazník provést v rámci objednávky zboží - elektrozařízení určeného k použití v domácnostech (např. tabletu), a to formou doplněním požadavku do kolonky „Vaše poznámky“ na zpětný odběr maximálně stejného počtu kusů starého elektrozařízení podobného typu a použití v kroku souhrn objednávky (tj. před stisknutím tlačítka „Vytvořit objednávku“). 

4. DOHODA O ÚHRADĚ DODATEČNÝCH NÁKLADŮ V PŘÍPADĚ SPOTŘEBITELE

4.1. Pokud existuje právo na odstoupení od smlouvy a zákazník-spotřebitel jej využije, nese náklady na zpětné zaslání zboží Axescard; náklady za navrácení zboží však nese zákazník-spotřebitel, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou (další podrobnosti viz níže).

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Spotřebitel

5.1. Zákazník-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal a od kupní smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem zákazníka-spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Axescard před uzavřením smlouvy sdělil zákazníku-spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy (viz čl. 5.10 VOP).

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy dle občanského zákoníku nebo těchto VOP odstoupit, má zákazník-spotřebitel (nikoliv podnikatel) v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Axescard odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může zákazník zaslat na adresu Axescard či na adresu elektronické pošty Axescard  dle čl. 15.5 VOP. Zákazník-spotřebitel může pro odstoupení použít vzorový formulář dostupný zde, není to však jeho povinností.

5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Axescard vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to na adresu Axescard a.s., Smetanovo nábřeží 4, 11000 PRAHA 1. Odstoupí-li zákazník-spotřebitel od kupní smlouvy, nese Axescard náklady spojené s navrácením zboží Axescard, ledaže  zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, v takovém případě nese náklady zákazník-spotřebitel.

5.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 VOP vrátí Axescard peněžní prostředky přijaté od zákazníka-spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem-spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je Axescard od zákazníka-spotřebitele přijala; v případě úhrady ceny dobírkou, bude platba ze strany Axescard vrácena převodem na bankovní účet zákazníka (při odstoupení od smlouvy zákazník sdělí číslo bankovního účtu pro vrácení přijatých peněžních prostředků). Axescard je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté zákazníkem již při vrácení zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, Axescard není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než zákazník Axescard zboží vrátí nebo prokáže, že jí zboží odeslal.

5.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Axescard oprávněna jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

Podnikatel

5.6 Zákazník-podnikatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy výlučně v případech stanovených občanským zákoníkem, a to dle ustanovení vztahujících se na zákazníka-podnikatele. Odstoupení od kupní smlouvy může zákazník-podnikatel zaslat na adresu Axescard dle čl. 15.5 VOP. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Axescard vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to na adresu uvedenou v čl. 5.3 VOP. Zákazník-podnikatel nese všechny náklady spojené s původním dodáním zboží zákazníkovi-podnikateli a náklady spojené s navrácením zboží Axescard a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

5.7 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.6 VOP vrátí Axescard peněžní prostředky přijaté od zákazníka-podnikatele do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, nejdříve však od vrácení zboží zákazníkem, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží nebo jiné náklady vzniklé Axescard v souvislosti s odstoupením zákazníka od smlouvy dle čl. 5.6 VOP (logistika, výměna, poškozené obaly, znečištění, apod.), jakož i nárok na úhradu škody vzniklé na zboží, je Axescard oprávněna jednostranně započíst proti nároku zákazníka-podnikatele na vrácení uhrazené ceny zboží či její části.

Společná ustanovení

5.8 Do doby převzetí zboží zákazníkem je Axescard oprávněna kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, tím není dotčeno právo Axescard zrušit (odmítnout) objednávku dle čl. 3.7 VOP. V takovém případě vrátí Axescard zákazníkovi zaplacenou kupní cenu či její část bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem. Axescard je dále oprávněna od kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem, zejména v případě prodlení zákazníka s uhrazením ceny zboží o více jak 5 dní.

5.9 Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Axescard a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím Axescard vrátit i poskytnutý dárek.

5.10 Právo zákazníka-spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 VOP týkající se digitálního obsahu zaniká okamžikem dodání digitálního obsahu z e-shopu dle kupní smlouvy, tedy zejména stažením (downloadem) digitálního obsahu ze strany zákazníka-spotřebitele.

6. CENY

6.1 Jednotkové ceny jednotlivého zboží uvedené v e-shopu jsou uváděny s i bez zákonné DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem . Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu. V případě uskutečnění telefonické objednávky platí jednotková cena vybraného zboží uvedená v e-shopu v okamžiku uskutečnění telefonické objednávky.

6.2 Ceny jsou konečné, tj. včetně všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných přepravních nákladů ve smluvené výši (zejm. balné, dopravné, dobírečné) a nákladů na komunikaci prostředky na dálku, které zákazník hradí nad rámec kupní ceny zboží. Výše přepravních nákladů je zákazníkovi sdělena a sjednána, v závislosti na zákazníkem zvoleném typu dopravy, v systému e-shopu v průběhu  tvorby objednávky zákazníka. Informace o přepravních nákladech uvedené ve webovém rozhraní e-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě uskutečnění telefonické objednávky je zákazník informován o ceně zvolené přepravy v průběhu procesu telefonické objednávky.6.3 V uvedených cenách zboží nejsou dále uvedeny náklady, které vzniknou zákazníkovi za použití internetu nebo telefonického spojení (doba připojení, objem stažených dat, cena hovoru apod.). Tyto náklady nese zákazník, jakož i nese náklady související s vybavením dle bodu 2.5 těchto VOP. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek poskytovatele připojení/operátora zákazníka).

6.4 U dodávek přesahujících hranice mohou vzniknout dodatečné daně a/nebo cla, které nejsou ze strany Axescard odváděny nebo fakturovány. Tyto náklady nese zákazník. Výši je třeba zjistit u příslušné daňové příp. celní správy.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Axescard nepožaduje od zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu. Cena zboží je v případě platby na dobírku splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby převodem je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud není v Potvrzení objednávky zaslaném zákazníkovi uvedeno jinak.

7.2 Pro platbu zboží nabízeného v e-shopu je k dispozici platební metoda dobírka (tj. v hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce), nebo bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet Axescard č. 2821230419/5500, vedený u Raiffesenbanka.s. (dále jen „účet Axescard“). Společně s kupní cenou je zákazník povinen zaplatit Axescard ve smluvené výši také přepravní náklady (zejm. balné, přepravné a případné dobírečné).

7.3 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je zákazník povinen při úhradě kupní ceny uvést jako variabilní symbol platby číslo své objednávky; povinnost zákazníka uhradit kupní cenu je v případě bezhotovostní platby splněna okamžikem připsání příslušné částky celé kupní ceny a přepravních nákladů na účet Axescard.

7.4 Axescard je plátcem daně z přidané hodnoty. Axescard vystaví po uhrazení ceny zboží ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Zákazník souhlasí s tím, aby mu daňový doklad – faktura byla zaslána v elektronické podobě na kontaktní e-mailovou adresu zákazníka.

8. DODACÍ PODMÍNKY ZBOŽÍ PŘI ZASÍLÁNÍ POŠTOU

8.1 K dopravě zboží je Axescard oprávněna využít služby externích dopravců, s čímž zákazník souhlasí. Zboží se odesílá po odeslání Potvrzení objednávky zákazníkovi a přijetí platby celkové ceny a přepravních nákladů na účet Axescard, v případě platby na dobírku do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, a to vždy na místo určené zákazníkem v objednávce. Zákazník je povinen převzít zboží při dodání na v kupní smlouvě určeném místě (dodací adresa).

8.2 U dodávek zboží činí dodací doba maximálně 30 pracovních dnů, pokud není u jednotlivého zboží uvedeno jinak.

8.3 V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené se skladováním a opětovným či jiným způsobem doručení.

8.4 Zákazník je povinen při převzetí zboží od přepravce ihned zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a Axescard na e-mailovou adresu uvedenou v čl. 15.5 těchto VOP.

8.5 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

9. POSKYTNUTÍ (DODÁNÍ) DIGITÁLNÍHO OBSAHU

9.1 Dodávka zboží ve formě digitálního obsahu je zákazníkovi dána k dispozici (tj. je mu umožněno stažení - download) po odeslání Potvrzení objednávky (tj. uzavření kupní smlouvy) a doručení platby ceny digitálního obsahu Axescard, a to formou odkazu; zákazník souhlasí s tím, že je mu odkaz poskytnut bezprostředně po uhrazení kupní ceny.

9.2 Odkaz je zákazníkovi k dispozici v jeho uživatelském účtu v historii objednání po dobu30 dnů od uhrazení ceny digitálního obsahu, zákazníkovi je však doporučeno, aby download provedl neprodleně, Axescard negarantuje nepřetržitý přístup k uživatelskému účtu zákazníka, a to zejména z důvodu odstávky, opravy či úpravy systému, či jeho neočekávanému výpadku apod. V případě učinění objednávky prostřednictvím telefonu (tj. bez vytvoření uživatelského účtu) bude zákazníkovi odkaz doručen na kontaktní e-mailovou adresu zákazníka, a to po uzavření kupní smlouvy a uhrazení ceny digitálního obsahu ze strany zákazníka, odkaz bude dostupný po dobu 30  dnů od uhrazení ceny digitálního obsahu. 

10. UŽÍVACÍ PRÁVA

10.1 Digitální obsah nabízený v e-shopu je chráněn autorským právem a/nebo průmyslovými právy dle příslušných právních předpisů.

10.2 Při nabytí digitálního obsahu poskytnutím downloadu (tj. software bez hmotného nosiče) neposkytuje Axescard zákazníkovi žádný věcný (hmotný) majetek (žádný hmotný nosič), pouze právo za stanovených podmínek digitální obsah užívat. Axescard poskytnutím downloadu dává zákazníkovi (viz rovněž dále čl. 11.1 VOP) jednoduché, nevýhradní, nepřenositelné a podlicenční právo, a to pouze k osobnímu použití ze strany zákazníka; úplata za podlicenci odpovídá sjednané ceně digitálního obsahu. Podlicence je poskytována na sjednanou dobu (je uvedena u příslušného digitálního obsahu v e-shopu v době uskutečnění objednávky zákazníka), jinak na dobu jednoho roku. Užití zejména pro obchodní a průmyslové účely či obchodní činnosti a užití jiným obdobným způsobem není v případě zákazníka-spotřebitele dovoleno. Další podmínky užití jednotlivých produktů (digitálního obsahu) mohou být uvedeny v licenčních podmínkách daného produktu dostupných u produktu na e-shopu, byly-li takové licenční podmínky vydány (např. EULA).

Zákazník není oprávněn (s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy) zpracovávat nebo přetvářet, rozmnožovat, vystavovat a/nebo veřejně reprodukovat digitální obsah. Obzvláště je zakázáno digitální obsah veřejně zpřístupnit na internetu nebo na jiných sítích či jakýmkoli jiným způsobem (například tiskem), bezplatně či za úplatu. Rovněž je zakázáno padělání díla (digitálního obsahu).

10.3 Při nabytí zboží poštou, jehož obsah či část je chráněna autorským právem, platí obdobná pravidla pro užití daného díla popsaná výše; pro vyloučení pochybností se právo užití v takovém případě poskytuje za úplatu ve výši 1 % ze sjednané ceny daného zboží.

10.4 Aby se zabránilo nedovolenému užití digitálního obsahu, příp. aby bylo možné takové zneužití identifikovat a vysledovat, vyhrazuje si Axescard právo zapracovat během downloadu do souboru digitální vodoznaky, pomocí kterých může být zaznamenán a identifikován každý download individuálně.

11. POSKYTNUTÍ UŽÍVACÍCH PRÁV A VÝHRADA VLASTNICTVÍ

11.1 Při dodávce digitálního obsahu a při dodávce poštou se poskytují užívací práva podle čl. 10 VOP nejdříve k okamžiku úplného zaplacení ceny příslušné objednávky.

11.2 Axescard si vyhrazuje vlastnictví na zboží (včetně digitálního obsahu) dodaném zákazníkovi poštou či odkazem až do konečného a úplného zaplacení kupní ceny, zákazník nabývá vlastnictví ke zboží nejdříve okamžikem zaplacení celé kupní ceny zboží, není-li stanoveno jinak; převezme-li zákazník zboží až po zaplacení ceny, nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím.  Nebezpečí škody na zboží na zákazníka přechází převzetím zboží zákazníkem, nedojde-li k převzetí zboží zákazníkem z důvodů na straně zákazníka (viz čl. 8.3 VOP) přechází na zákazníka nebezpečí škody na zboží okamžikem prvního neúspěšného pokusu o doručení zboží.

12. ZÁRUKA ZA JAKOST ZBOŽÍ

12.1 Pokud dále není dohodnuto jinak, řídí se záruka platnými právními předpisy.  Záruční doba běží od odevzdání zboží zákazníkovi. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na zákazníka vnější událost; to neplatí, způsobil-li vadu Axescard.

12.2. Záruka za jakost na veškeré zboží zakoupené zákazníkem-podnikatelem se poskytuje na dobu 12 měsíců.

12.3 Axescard neodpovídá ani neručí za škody, které vzniknou nedbalým či neopatrným používáním zboží či digitálního obsahu.

13. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

13.1. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 občanského zákoníku a v případě zákazníka-spotřebitele rovněž ust. § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

13.2 Axescard odpovídá zákazníkovi za to, že zboží při převzetí nemá vady. Axescard dále odpovídá zákazníkovi-spotřebiteli za to, že v době, kdy zákazník-spotřebitel zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Axescard nebo výrobce popsal, nebo které zákazník-spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Axescard uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

13.3 Verze firmware obsažená ve zboží (v hardware zboží) určeném pro plnění povinností pro elektronickou evidenci tržeb je nastavena a odpovídá požadavkům na funkčnost daného zboží vyplývajícím z relevantních právních předpisů, zejména zákona č. 112/2016 Sb., a navazujících pokynů, metodik a sdělení příslušných orgánů státní správy České republiky, a to vše vždy výlučně ve znění platném, účinném a/nebo aktuálním ke dni uzavření kupní smlouvy na dané konkrétní zboží. Zákazník bere na vědomí, že bude-li v důsledku změny právních předpisů a/nebo pokynů, metodik a sdělení příslušných orgánů státní správy České republiky po uzavření kupní smlouvy vhodné či nutné pro zachování řádné funkčnosti provést upgrade firmware daného zboží či instalovat zcela nový firmware do daného zboží, nepředstavuje toto vadu zboží a zákazník nemá nárok na bezplatné provedení tohoto upgradu/nahrání nového firmware do zboží ze strany Axescard.

13.4 Právo zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na zákazníka, byť se projeví až později. Právo zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou Axescard způsobil porušením své povinnosti. Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy; to neplatí, ujistil-li ho Axescard výslovně, že zboží je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník právo

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

b) na odstranění vady opravou zboží,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od kupní smlouvy.

Zákazník sdělí Axescard, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Axescard; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Axescard vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Nezvolí-li zákazník své právo včas, má práva podle čl. 13.5 VOP.

13.5 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může Axescard dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Axescard odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Axescard vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Axescard.

13.6 Při dodání nového zboží vrátí zákazník Axescard na její náklady zboží původně dodané.

13.7 Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

b) použil-li zákazník zboží ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li zákazník nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li zákazník zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí zákazník Axescard, co ještě vrátit může, a dá Axescard náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

13.8 Neoznámil-li zákazník vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

13.9 Zákazník-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jejím obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se v případě zákazníka-spotřebitele ustanovení o záruce za jakost. Axescard a zákazník sjednávají kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění při koupi již použitého spotřebního zboží dobu dvanácti měsíců od převzetí daného použitého zboží zákazníkem.

13.10 Požádá-li o to zákazník-spotřebitel, potvrdí mu Axescard v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení Axescard uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti a případně další náležitosti dle občanského zákoníku.

13.11 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 13.2 VOP, může zákazník-spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti konkrétního zboží, může zákazník-spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník-spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží (konkrétního vadného kusu), nebo výměnu součásti má zákazník-spotřebitel v případě odstranitelné vady, pokud nemůže vadné zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník-spotřebitel i právo od kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li zákazník-spotřebitel od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového kusu zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Axescard nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Axescard nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníku-spotřebiteli působilo značné obtíže.

13.12 Právo z vadného plnění zákazníku-spotřebiteli nenáleží, pokud zákazník-spotřebitel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud zákazník-spotřebitel vadu sám způsobil.

13.13 Má-li zboží vadu, z níž je Axescard zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má zákazník-spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

13.14 Ustanovení uvedená v čl. 13.9 VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.  

13.15 Zákazník je povinen zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí prohlédnout. Zákazník je povinen vadu Axescard oznámit a současně uplatnit práva z vadného plnění vždy bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit. Neoznámil-li zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí u zákazníka-spotřebitele totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji zákazník mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Zákazník-podnikatel je oprávněn oznámit skrytou vadu a současně uplatnit právo ze skryté vady u Axescard bez zbytečného odkladu poté, co ji zákazník-podnikatel mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvanácti měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada zboží, které zakoupil zákazník-spotřebitel (tj. nikoli podnikatel), v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

13.16 Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u Axescard na adrese  Smetanovo nábřeží 4, 110 00 Praha 1. Uplatní-li zákazník-spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu Axescard v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

13.17 Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od zákazníka reklamované zboží. Axescard se k reklamaci v případě zákazníka-podnikatele vyjádří do 60 dnů od obdržení reklamovaného zboží. V případě, že bude reklamace zákazníka-podnikatele uznána jako oprávněná, vyřídí Axescard reklamaci do 60 dnů od převzetí zboží, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Běh lhůt pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že Axescard neobdrží veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace. Pro vyjádření k reklamaci a vyřízení reklamace zákazníka-spotřebitele platí lhůty uvedené v příslušných právních předpisech, zejména lhůta pro vyřízení reklamace do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

14. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, COOKIES

14.1 Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

14.2 Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: obchodní firma/název, jméno a příjmení, datum narození, adresa sídla a místa podnikání, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, dodací adresa (je-li odlišná od adresy sídla/místa podnikání/bydliště)(dále společně vše jen jako „osobní údaje“), a to i po splnění kupní smlouvy až do písemného vyjádření nesouhlasu zákazníka se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů ze strany Axescard, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li zákazník jinou možnost (nevyjádří-li zákazník výslovně svůj nesouhlas), souhlasí zákazník taktéž se zpracováním osobních údajů Axescard pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi. Zákazník má právo požádat písemně Axescard o ukončení zpracování a výmaz osobních údajů, u kterých byl zákazníkem udělen souhlas, tj. vyjma údajů nezbytně nutných ke splnění smluvního vztahu, které je Axescard oprávněn zpracovávat i bez souhlasu zákazníka.

14.3 Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů, a to v rozsahu nad rámec poskytnutých osobních údajů nutných pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění kupní smlouvy.

14.4 Zjistí-li nebo domnívá-li se zákazník, že Axescard provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat Axescard o vysvětlení a požadovat, aby Axescard odstranil takto vzniklý stav. Dále má zákazník právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

14.5 Zákazník je oprávněn požádat Axescard o informaci o zpracování svých osobních údajů.  Axescard má právo požadovat za poskytnutí informace podle předchozí věty přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

14.6 Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v e-shopu možné provést a závazky Axescard z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zákazníka, může zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Smluvní vztah Axescard a zákazníka se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále a výše jen „občanský zákoník“). K řešení případných sporů, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, jsou příslušné obecné soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů, ani článek 15.4 VOP níže. Je-li některé ustanovení VOP neplatné, neúčinné, nebo nepřihlíží-li se k němu, namísto takového ustanovení VOP se užije ustanovení VOP, jehož smysl se danému ustanovení co nejvíce přibližuje; neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních ustanovení VOP. Změny a doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu (postačí elektronicky).

15.2 Axescard není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Axescard neuzavírá v e-shopu kupní smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění nebo jsou uzavírány na dobu neurčitou.

15.3 Axescard je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

15.4 Případné spory mezi Axescard a zákazníkem-spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou. Nedojde-li k dohodě mezi Axescard a zákazníkem-spotřebitelem na řešení sporu, může v takovém případě zákazník–spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je obecně Česká obchodní inspekce, bližší informace jsou dostupné na webu: www.adr.coi.cz. Pro oblast služeb elektronických komunikací a poštovních služeb je pověřeným orgánem: Český telekomunikační úřad, bližší informace jsou dostupné na webu: www.ctu.cz.

15.5 Zákazníkovi může být doručováno na kontaktní e-mailovou adresu zákazníka.  Není-li v těchto VOP uvedeno jinak, je Axescard doručováno na adresu pro doručování: Axescard a.s., Smetanovo nábřeží 4, 110 00 Praha 1, adresa elektronické pošty info@axescard.cz, telefon 222550302.

15.7 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Axescard v elektronické podobě a není přístupná.

15.8 Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

15.9 Tyto VOP nabývají účinnosti dne 15.5. 2018.

za Axescard a.s.

Eduard Onderka, člen představenstva